- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
- Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İçin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Otopark, oto galeri,garaj ve tamirhanelerde işleten  veya çaılşanın 3.şahıs varlıklarına zarar vermesi durumunda 3.şahısların mağdur olmaması sebebi ile yapılması zorunludur. 
- Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  
- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
- Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


Sigortalının mesleki faaliyetlerini gerçekleştirdiği sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar neticesinde sigortalının sorumluluğundan doğabilecek maddi ve poliçede ayrıca belirtilmişse manevi tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan sigortadır.   Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.  
 Teminatları:
 -   Maddi tazminat talepleri
 -   Manevi tazminat talepleri 
 -   Mahkemeye katılma masrafları
 -   Savunma masrafları  
Çeşitli alanlarda mesleki faaliyette bulunan gerçek şahıs ve kurumlar için teminat verilmektedir. 
-  Avukatlar 
-  Serbest muhasebeciler / mali müşavirler 
-  Mimar ve mühendisler 
-  Seyahat acenteleri
-  Yönetim danışmanları 
-  Medya hizmetleri 
-  Bilgi işlem, programlama 
-  Sigorta acenteleri / brokerleri 
-  Çeviri büroları 
-  İnsan kaynakları 
-  Destek hizmetleri / çağrı merkezleri 
-  Ekspertiz Hizmetleri 
-  Diğer  


İşyerinin poliçede belirtilen riziko adresinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eden sigortadır.  
Teminatları:
 -   Toplu taşıma
 -   Görevle gönderme 
 -   T.C dışı iş kazaları 
 -   Manevi tazminat talepleri 
 -   Müteahhit / Taşeron teminatı
 -   Arızi (geçici) inşaat işleri
 -   Özel hastanelerde tıbbi tedavi 
 -   Gıda zehirlenmeleri  Sigortalıyı, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması ile üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi nedeniyle kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan sigortadır.   
Teminatları:
 -   Maddi tazminat talepleri
 -   Manevi tazminat talepleri
 -   Gıda zehirlenmeleri 
 -   Müteahhit / Taşeron teminatı 
 -   Arızi (geçici) inşaat işleri
 -   Asansör sorumluluğu 
 -   Reklam / Pano teminatı
 -   Garaj / Otopark teminatı  Üretilen ve/veya satılan ürün veya hizmetlerin kusurundan kaynaklanan riskler nedeniyle müşterilerin ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan sigortadır.  
Teminatları:
 -    Bedeni/maddi tazminat 
 -    Hukuki sorumluluk
 -    Ürün garanti 
 -    Ürün geri çağırma/toplatma  


Sözleşmenin kapsamına bağlı olarak toprağın, yeraltı sularının, iç sular ve denizlerin veya havanın birinde, birkaçında veya hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle Çevre Mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene yöneltilen ve sigorta ettirenin hukuken ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini genel şartlar çerçevesinde güvence altına alan sigortadır.  
Teminatları:
 -    Ölüm / sakatlık 
 -    Tedavi masrafları
 -    3.şahıs maddi/bedeni zararlar
 -    Temizleme masrafları 
 -    Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları 
 -    Tedrici kirlenmeler


Yönetici Sorumluluk Sigortası şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki yöneticilerinin (imza yetkisi aranmaksızın yönetimde görevli gerçek kişiler) görevlerini ifa ederken yaptıkları kusurlu yönetsel fiillerinden kaynaklanan ve hukuken sorumlu tutuldukları zararlara istinaden süreç boyunca oluşabilecek savunma, soruşturma, itibar koruma, halkla ilişkiler ve malvarlıklarının kaybına ilişkin masraflar gibi masrafları ve süreç sonucunda karara bağlanacak tazminata ilişkin olarak sigorta sözleşmesi çerçevesinde koruma sağlar.
Resmi kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi No:4 D:7 Beşiktaş / İSTANBUL

  • Telefon: 0212 347 49 27

  • Faks: 0212 337 88 60

  • E-posta: info@titussigorta.com

SOSYAL MEDYA